sluzby

Služby pre zadávatelov zákaziek, realizácia VO pre obstarávatela, poskytnutie služieb osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie:

• kompletné poradenstvo pri príprave rozpoctov v rámci projektov podporených zo štruktirálnych fondov

• kompletné poradenstvo pri príprave alebo samotnej realizácii zadávania zákazky

• príprava plánu verejného obstarávania

• analýza predmetu obstarávania a návrh najvhodnejšieho postupu v súlade s platnými právnymi predpismi

• príprava verejného obstarávania prieskumom trhu

• zabezpecenie komplexných služieb v procese verejného obstarávania v zmysle platných právnych predpisov

• vypracovanie sútažných podkladov

• vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

• vysvetlenie k dokumentácii verejného obstarávania

• zastupovanie klienta a komunikácia s úcastníkmi zadávanej zákazky alebo príslušnými úradmi (napr. riadiaci orgán, Úrad pre verejné obstarávanie)

• riadenie hodnotenia sútažných ponúk

• súcinnost pri zabezpecovaní oznamovacích povinností verejného obstarávatela

• spracovanie dokumentácie verejného obstarávania

• koordinácia uskutocnenia elektronickej aukcie

Príklad harmonogramu procesu verejného obstarávania spôsobom verejnej súťažeCool Web